Местност "Пещерата"
Разклон за х.Синаница
Местност "Мандрата"
Синанишка река
Горска пътека
Местност "Чатало"
Горска пътека
Планински поток
Синанишка поляна
Хижа "Синаница"
Планинска пътека (кафява маркировка)
Сипеи
Синанишка порта
Разклон за х."Вихрен"
Стръмна планинска пътека
Спанополска река
Разклон за х.Я.Сандански
Заслон "Спано поле"
Горски път
Атмегданска река
Разклон за х.Я.Сандански
Местност "Башлиица"
Разклон за Превалски езера
Местност "Бански гроб"
Овчарски заслон
Хижа "Беговица"
Чешма и беседка
Разклон горска пътека
Горска пътека
Стръмна горска пътека - клек
Местност "Солището"
Кельовата река
Кельовата мандра
Местност "Горно Лопово"
Разклон за х."Малина"
Хижа "Пирин"